تولید کننده بازی Assassin’s Creed Valhalla از پروژه کناره گیری کرد!

بازی Assassin's Creed Valhalla

تولید کننده بازی Assassin’s Creed Valhalla از پروژه کناره گیری کرد!

کارگردان بازی به نام Ashraf Ismail ساخت بازی a را به دلیل رسیدگی به مشکلات خانوادگی تعطیل کرد

پیام Ashraf Ismail :

” من برای رسیدگی درست به مشکلات خانوادگی تصمیم گرفتم تا ساخت بازی را فعلا به عقب بندازم. “

آپادانا گیم

درباره این موضوع یوبیسافت پاسخ داد و این پیام را تایید کرد که کارگردان فعلی از پروژه کناره گیری کرد تا به مشکلات خانوادگی خودش رسیدگی کند، و تیم بازی سازی قول یک بازی جذاب و خوب را در  داده.

ساخت  طبق برنامه داره پیش میره تا برای نسل حاضر و نسل بعد کنسول های خانگی و رایه های شخصی منتشر خواهد شد

کارگردان بازی Assassin’s Creed Valhalla به نام Ashraf Ismail ساخت بازی Assassin’s Creed Valhalla را به دلیل رسیدگی به مشکلات خانوادگی کناره گیری کرد

پیام Ashraf Ismail :

” من برای رسیدگی درست به مشکلات خانوادگی تصمیم گرفتم تا از ساخت بازی را فعلا به کناره گیری کنم. “

 

درباره این موضوع یوبیسافت پاسخ داد و این پیام را تایید کرد که کارگردان فعلی از پروژه کناره گیری کرد تا به مشکلات خانوادگی خودش رسیدگی کند، و اما تیم بازی سازی همچنان در حال ساخت بازی است و قول یک بازی جذاب و خوب را در Assassin’s Creed Valhalla داده.

ساخت Assassin’s Creed Valhalla طبق برنامه داره پیش میره تا برای نسل حاضر و نسل بعد کنسول های خانگی و رایانه های شخصی منتشر خواهد شد

 

کارگردان بازی به نام Ashraf Ismail ساخت بازی Assassin’s Creed Valhalla را به دلیل رسیدگی به مشکلات خانوادگی تعطیل کرد

پیام Ashraf Ismail :

” من برای رسیدگی درست به مشکلات خانوادگی تصمیم گرفتم تا ساخت بازی را فعلا به عقب بندازم. “

 

درباره این موضوع یوبیسافت پاسخ داد و این پیام را تایید کرد که کارگردان فعلی از پروژه کناره گیری کرد تا به مشکلات خانوادگی خودش رسیدگی کند، و تیم بازی سازی قول یک بازی جذاب و خوب را در  داده.

ساخت طبق برنامه داره پیش میره تا برای نسل حاضر و نسل بعد کنسول های خانگی و رایه های شخصی منتشر خواهد شد

مجله خبری

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها